Najlepšia taxi-služba v Rožňave a okolí.
Kontakt

E-mail: taxi@taxi-roznava.sk
Telefón: 0915444973
Mobilný telefón: 0905444094 


Cenník:

Základná sadzba  0,60 Eur­/km.

Štartovné sadzba  0,40 Eur/knPonuka práce
ČIKOTAXI príjme vodičov kontakt: taxi@taxi-roznava.sk

PREPRAVNÝ     PORIADOK

Pre vykonávanie koncesovanej živnosti
T A X I S L U Ž B A
PREPRAVNÝ PORIADOK
( osobná taxislužba )
2
Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona
NR SR č. 168/1996 Z.z., zákona NR SR č. 315/1996 Z.z., vyhláškou DPT SR č.
311/1996
Z.z., vyhláškou MDPT SR č. 363/1996 Z.z. zákonom č. 105/1995 Z.z., VZN č.
7/1994 hl.
mesta SR Bratislavy, Občianskym a Obchodným zákonníkom, ako i zákonom 126/1998
o Slovenskej živnostenskej komore.
ČL. I
Úvodné ustanovenia
1. Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými
a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb
v taxislužbe.
2. Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho
zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.
ČL. II
Taxislužba
1. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako
nepravidelná
individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej
cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo
s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
ČL. III
Dopravca
1. V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len
„dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa
podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.
2. Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej
spôsobilosti,
ktorú vydáva SŽZ-KZ príslušného kraja.
3. Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke
taxislužby
stanoviť zodpovedného zástupcu.
a) zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky
prevádzkovania živnosti. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského
úradu pre dopravu a cestné hospodárstvo.
4. Taxislužbu nemôže prevádzkovať dopravca, ktorý nespĺňa podmienky tohto
prepravného poriadku, alebo na ktorého strane sú prekážky podľa § 8
živnostenského
zákona.
ČL. IV
Všeobecné povinnosti prepravcu
Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí byť:
1. Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel
osobnej
taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam
a tretím osobám.
2. Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom
TAXI (na streche transparent) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym
číslom
objednávkovej služby.
a) súčasťou označenia musí byť logo dopravcu,
3
b) označenie môže byť nezmazateľné písmoznalecky na karosériu vozidla alebo
použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,
c) magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky
alebo tabuľky je prípustné.
3. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter
schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri
vozidla.
4. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať,
prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
5. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať
pravidlá
cestnej premávky podľa zák. NR SR č. 315/1996 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla
1997.
ČL. V
Osobitné povinnosti dopravcu
1. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.
2. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať
cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu
ich
batožiny.
4. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny,
ktoré
nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná
povinnosť“).
5. Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
a) oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
b) platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
c) absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné
školenie v zmysle zákona NR č. 315/1996 Z.z.
6. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto
doklady:
a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii
vozidla,
b) doklad o zaplatení posledného splatného zákonného pistného,
c) doklad o zaplatení cestnej dane,
d) overenú kópiu koncesnej listiny,
e) tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,
f) doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na
stanovišti TAXI,
g) doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
h) protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť
mesiacov,
i) vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu
príslušným vozidlom na výkon taxislužby,
j) preukaz totožnosti.
ČL. VI
Vozidlo taxislužby
1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové
vozidlo,
ktoré:
a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
4
b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je najmenej štvormiestne a najviac desaťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom
dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu
a neporušenou plombou,
g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa predpisov.
ČL. VII
Stanovište taxislužby
1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno
alebo viac
vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim
osobnými autami taxislužby.
2. Stanovište je označené:
a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné
autá taxislužby pripravené na prepravu,
b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou
značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov
taxislužby,
3. Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom
vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.
4. Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne
pripravené na
prepravu cestujúcich.
5. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby,
ktoré
stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v
jeho
bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.
6. Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo
osobnej
taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri
ich
konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených
stanovíšť.
ČL. VIII
Výkon taxislužby
1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo
objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť
s cestujúcim kdekoľvek.
a) prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave
s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez
dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.
2. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky
prepravného poriadku.
3. Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo
neho) má
rozsvietené strešné svietidlo.
a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné
svietidlo vypnuté,
b) osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo
zakryté neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.
5
4. Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim
počas
prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je
zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.
5. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby
a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.
6. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu
o preprave s cestujúcim.
7. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých
stanovíšť
TAXI.
8. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú
situáciu. Po
inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh
cestujúceho,
a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej
trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,
s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
9. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť,
piť, jesť
a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou
batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť
výhľad vodiča alebo vedenie auta taxilužby.
10. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu
cestujúceho.
11. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky,
klietky pre
operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej
nehode
alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné,
možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči,
a) batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič
taxislužby.
12. Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je
počet
miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá
najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje
vodiča
ani cestujúcich.
13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého
umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12
rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také
osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je
vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných
sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.
14. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať
cestujúcemu
potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
ČL. IX
Odmietnutie prepravy
1. Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť
vykonať
prepravu ak:
6
a) trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie
cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má
podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí
znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie
vodiča počas prepravy,
c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje
obavy
o bezpečnosť vodiča,
d) cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom
pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla
poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť,
agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.
ČL. X
Nakladanie s nájdenými vecami
1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.
2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle
taxislužby ju
vydať vlastníkovi,
a) ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu,
vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú
pochybnosti
o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,
a) ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec
príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia
o odovzdaní nájdenej veci,
b) ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do
vlastníctva štátu.
4. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí
desať
percent ceny nálezu,
a) právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi,
a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.
5. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému
štátnemu
orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a násl. Občianskeho
zákoníka.
ČL. XI
Zmluva o preprave osôb
1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej
zmluvy
o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná
zmluva“).
2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho,
ktorý dáva
bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,
a) rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie
cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu
taxislužbou.
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo
oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter
vozidla taxislužby.
4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať
cestujúcemu
potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VII ods. 14 prepravného
poriadku.
7
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas
prepraviť
cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného
poriadku.
6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič
taxislužby
podľa podmienok čl. XI prepravného poriadku.
7. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa
podmienok
prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné
podľa
cenníka taxislužby,
a) nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.
ČL. XII
Odstúpenie od zmluvy
1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú
objednávateľom
splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci
počas
prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení
trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť,
ak
dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky
prepravného poriadku.
ČL. XIII
Zodpovednosť
1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku
cestujúceho
riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho
zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy
z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť
cestujúcemu
vzniklú škodu,
a) náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom
cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou
cestovného podľa cenníka taxislužby,
c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
3. Za škodu vzniklú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných
veciach
zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.
4. Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne
podľa
§ 4 odst. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z.z. musí byť pre prípad zodpovednosti za
škody
spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.
ČL. XIV
Riešenie škôd
1. Škody vzniklé z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby
rieši
dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody
medzi
cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom
súde.
8
3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného
odkladu,
najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď
sa
poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
ČL. XV
Mimoriadana udalosť
1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) podľa prepravy taxislužbou sa
považuje:
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.
2. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšekým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú
pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
a umožniť jej obnovenie.
3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty
alebo
všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci (§ 20 zák. NR SR č.
168/1996 Z.z.), alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok
minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
c) zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto
miesto
sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení
MU.
4. V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a
cestujúci,
v rámci zodpovednosti, podľa čl. XIII a čl. XIV prepravného poriadku.
5. V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri MU, podľa čl. XV ods. 4
prepravného
poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.
ČL. XVI
Záverečné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2006